Stämmoprotokoll årsstämma Brf Bofinken 29/8-2023

Protokoll Brf Bofinken – ordinarie föreningsstämma
Limhamn tisdagen den 29 augusti 2023
Plats: Föreningens samlingslokal
Tid: Klockan 18
1. Föreningens ordförande Bertil Dahl öppnade stämman
2. Lars Johansson, revisor till yrket med lång erfarenhet av bostadsrättsföreningar, valdes som stämmoordförande
3. Dagordningen godkändes av stämman
4. Kim Hall valdes till protokollförare
5. Karin Melander och Annelie Sörme valdes att justera protokollet tillika rösträknare
6. Stämman godkände att kallelsen blivit stadgeenligt utlyst.
7. Stämman godkände fastställande av röstlängd till 20, varav en fullmakt.
8) Stämordförande gick igenom styrelsens årsredovisning sida för sida. Föreningen har stabil ekonomi. Föreningen äger market, vilket är till stor fördel i dessa tider. Därefter godkände stämman årsredovisningen.
9) Revisionsberättelsen – föreningens revisor Kristina Larsson har gått igenom alla siffror och revisionsberättelsen lästes upp för mötesdeltagarna och godkändes.
10. Stämman godkände resultat- och balansräkning för 2022.
11. Stämman fastställde beslut om resultatdisposition.
12. Stämman godkände ansvarsfrihet för styrelsen.
13. Arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår godkändes med 50 000 kr i arvode för styrelsen och 1 000 kr i revisorarvode.
14. Till styrelseledamöter och suppleanter valdes;
Ledamot: Bertil Dahl
Ledamot: Kim Hall
Ledamot: Stig Orry Bendtzen
Suppleant: Hans Melander
Stämman fastställde att styrelsen väljs på 1 år.
15. Till revisor valdes Annelie Sörme
16. Till valberedning valdes Tanja Kehlmeier och Camilla Dahl
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende konstaterades att inga anmälda ärenden fanns.
18. Stämordförande Lars Johansson tackade stämman och förklarade föreningsstämman avslutad.

Protokollförare​​​Stämmoordförande

____________________​​_______________________
Kim Hall​​​​Lars Johansson

Justerare​​​​Justerare​​​

___________________________​​______________________
Karin Melander​​​Annelie Sörme