EXTRASTÄMMA 14/6/2022 Bofinken

Protokoll extrastämma BRF Bofinken tisdagen den 14 juni 2022, kl 18.

1. Val av mötesordförande valdes Bertil Dahl (föreningens ordförande)

2. Val av protokollförare valdes Kim Hall

3 Godkännande av röstlängd, med 5 fullmakter + 16 medlemmar blev det 21 totalt.

4. Fastställande av dagordning har behörigen utlysts.

5. Val av två personer att jämte mötesordförande justera protokollet samt val av rösträknare valdes Hans Melander och Peder Edman.

6. Fråga om kallelse behörigen skett svarade mötet JA

7. Då valet av föreningens revisor vid årsmötet den 3 maj 2022 blev felaktig utlystes en extrastämma för nytt val. Valet utföll på Stina Larsson som revisor och Charlotta Kitti som revisorsuppleant vid extrastämman den 14 juni 2022.
Därmed beslutade extrastämman att efter 11 år återinföra revisorsuppleant.
Vid omröstningen av revisor föll totalt 16 röster på Stina Larsson (11 närvarande + 5 fullmaktsröster) och 6 röster på Charlotta Kitti. Antalet frånvarande som inte hade lämnat fullmakt vid omröstningen var fyra medlemmar.

8. Övrigt:

Gemensamt Elavtal:

Ordförande Bertil Dahl presenterade Christian Weibull från BKAB i Lund angående Gemensamt elavtal, något BKAB sysslat med sedan 1997. Christian informerade om fördelarna med gemensamt elavtal:
1) Största anledningen är ekonomi. Istället för varje medlem debiteras för fast nätavgift och administration debiteras bostadsrättsföreningen som en kund. Det innebär att alla medlemmar spar pengar då dessa avgifter betalas som en kostnad och därefter slås ut på alla. Individuell förbrukning debiteras medlemmen då en mätare till varje hushåll installeras.
2) Föreningens styrelse tecknar avtal med elleverantör. Som enskilt hushåll behöver medlemmen inte göra någonting. Elförbrukningen för varje hushåll debiteras via (Hyres-)avgiftsavin från allabrf.se som föreningen har avtal med gällande ekonomisk förvaltning.

Det hela bygger på ett kollektivt elavtal som ger mer kontroll över hushållets elförbrukning. Det finns en App med inloggning där kunden själv kan hålla koll på sin elförbrukning och kostnad.
Vid övergången till gemensamt elavtal behöver hushållen inte göra någonting med sitt nuvarande elavtal. Allt sköts av BKAB i Lund.

Med tanke på parkeringsplatsens ombyggnad med bland annat installation av elladdningsplatser för bilar kommer det att finnas en tagg för de medlemmar som önskar ladda sin elbil eller hybrid i föreningens elladdningsstationer. Medlemmen debiteras för den el som laddas individuellt. Kostnaden läggs på samma avi som för hushållets elförbrukning, d v s (Hyres-)avgiften.

Föreningens investeringskostnad är drygt 90 000 kr + moms. Då bostadsrättsföreningar räknas som enskild näringsidkare sedan riksdagsbeslut hösten 2021, är momsen avdragsgill. Dessutom är momsen avdragsgill retroaktivt fem år tillbaka i tid, vilket kan gynna föreningen i andra avseenden.

Exempel: Vid elförbrukning av 16 amper kan besparingen bli cirka 1500-1600 kr per år och hushåll, med reservation för elprisutvecklingen.

Parkeringsplatser:

Bertil Dahl informerade om situationen med entreprenör Peab som inkommit med lägsta pris gällande ombyggnationen av föreningens parkeringsplatser. Peab har kommit med olika tider angående tid för när ombyggnationen av parkeringsplatser kan ske. Något bestämt datum har ännu inte inkommit, något mötet ställde krav på då samtliga måste flytta sina bilar under den cirka en vecka det tar att göra vid parkeringsplatsen.
Bilar i garage måste under denna tid, antingen stå kvar i garaget under hela ombyggnadstiden eller köras ut innan arbetet påbörjas.
De befintliga lyktstolpar tas bort och elledningar dras fram till utvalda platser. Asfaltering tar en dag. Markering av parkeringsplatser kommer senare, vilket innebär att medlemmarna får parkera ungefär där de har sina p-platser. Utvärdering om eventuellt ytterligare två parkeringsplatser gör styrelsen i samråd med entreprenören.
Medlemmar kan under tiden ansöka om boendeparkering på nätet hos Malmö stad.
När styrelsen vet när parkeringsarbetet ska utföras kontaktar styrelsen SYSAV och Ohlssons för information om sophämtning. En särskild avgift från SYSAV och Ohlssons kommer då att tillkomma som föreningen får ta.

Grindarna:

Grindarna ska stängas av den som kör in eller ut från parkeringen med ett knapptryck. Endast tiden mellan kl 7-14 ska grinden vara öppen för diverse sophämtning, färdtjänst och annan inkörning till föreningens parkering. Övrig tid får alla medlemmar gärna hjälpas åt med att hålla grindarna stängda.

9. Extrastämman avslutades och ordförande Bertil Dahl tackade för visat intresse.

Protokollförare:​​​​​Mötesordförande:

Kim Hall​​​​​​Bertil Dahl

Justerare:​​​​​​Justerare:

Hans Melander​​​​​Peder Edman