PROTOKOLL EXTRASTÄMMA 11 DECEMBER 2023

Protokoll Extrastämma BRF Bofinken 11 december 2023

Kim Hall, styrelsens sekreterare, välkomnade alla medlemmar som kom till BRF Bofinkens Extrastämma den 11 december 2023 kl 18 i Samlingssalen, Valborgsgatan 5, Limhamn.

1. Måns Scott från Bredablicksgruppen valdes till mötesordförande
2. Kim Hall valdes till protokollförare
3. Med 18 medlemmar och tre fullmakter av totalt 26 medlemmar var stämman väl representerade och röstlängden kunde godkännas.
4. Dagordningen fastställdes och godkändes
5. Helena Hagstrand och Erik Oredsson valdes att jämte mötesordförande justera protokollet samt utvaldes tillrösträknare
6. Då kallelsen delats ut eller mailats till samtliga medlemmar i föreningen hade kallelsen behörigen skett.
7. Under punkten val av styrelse röstade stämman enhälligt igenom valberedningens förslag på ny ledamot, Emir Uzeirbegovic som ny ledamot i styrelsen efter Bertil Dahl som avgått. Övriga styrelseledamöter är Kim Hall och Stig Orry Bendtzen samt Hans Melander som suppleant.
8. För den ekonomiska redogörelsen stod Stig Orry Bendtzen för. Han redogjorde för de kostnader föreningen har haft gällande laddstolpar, installation av gemensam el, reparationer av staket, fasadtvätt och målningsarbeten av garage med mera. Han redogjorde även för följderna av ökade räntekostnader och lån samt kostnader för el och värme. Stig redogjorde även för föreningens samlade skuld och när de olika lånen förfaller i tid. Styrelsen har bett om amorteringspaus samt möjlighet till nytt lån, vilket bankerna sagt delvis ja med villkor att det blir en ny styrelse. Föreningen har en skuld till AllaBRF (den tidigare förvaltaren) på 240 000 kr som de nu begär att föreningen ska betala tillbaka. Förhandlingar pågår med förhoppning om en tillfredsställande lösning. Den första januari 2024 höjs avgiften med 5 procent och eventuellt kommer fler avgiftshöjningar under 2024.
9. Mötesordförande Måns Scott tackade för visat intresse och Extrastämman avslutades.