PROTOKOLL ÅRSSTÄMMAN 29/5-24

Protokoll årsstämman/föreningsstämma i Brf Bofinken kl 18.00 onsdagen den 29 maj 2024 i föreningens samlingssal, Valborgsgatan 3-5, Limhamn.

18 närvarande medlemmar

Dagordning:

1. Ordförande Kim Hall öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna.
2. Val av stämmoordförande blev Måns Scott, föreningens ekonomiska förvaltare, Bredablick.
3. Mötet godkände dagordningen
4. Kim Hall valdes till protokollförare
5. Helena Hagstrand och Karin Melander valdes till justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst svarade stämman ja.
7. Fastställande av röstlängd – 18 medlemmar se bilaga 1.
8. Måns Scott gick igenom styrelsens årsredovisning steg för steg.
9. Måns Scott redogjorde för revisorns berättelse
10. Stämman godkände fastställande av resultat och balansräkning
11. Stämman godkände resultatdispositionen
12. Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet.
Beslut om arvoden åt styrelsen och revisor för nästkommande verksamhetsår beslutade stämman skulle förbli den samma som tidigare år; 50 000 kr i arvode för styrelsen och 999 kr i Revisorarvode.
13. Till styrelseledamöter valdes, Kim Hall, Stig Orry Bendtzen och Emir Uz. Till suppleant valdes Hans Melander
14. Till revisor valdes Erik Oredsson
15. Till valberedning valdes Tanja Kehlmeier.
16. Några ärenden anmälda till styrelsen hade inte inkommit.
17. Måns Scott tackade medlemmarna för visat intresse och avslutade därmed Avslutande

Protokollförare​​​ Stämmoordförande

____________________​​_______________________
Kim Hall ​​​​Måns Scott