KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 29 MAJ 2024

Medlemmarna i Brf Bofinken, Limhamn, kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 29 maj kl 18.00 i föreningens samlingslokal, Valborgsgatan 3-5.
Dagordning:
1. Öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Godkännande av dagordningen
4. Anmälan av stämmoordförande val av protokollförare
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10.Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
11.Beslut om resultatdisposition
12.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13.Beslut om arvoden åt styrelsen och revisor(-er) för nästkommande verksamhetsår
14.Val av styrelseledamöter och suppleant
15.Val av revisorer och revisorsuppleant
16.Val av valberedning
17.Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmäld ärende
18. Avslutande

Välkomna! Styrelsen