KALLELSE EXTRASTÄMMA!

 

Medlemmarna i BRF Bofinken kallas till Extrastämma.

Medlemmarna i Brf Bofinken kallas härmed till extra föreningsstämma måndagen den 11 december 2023 kl 18.00 i föreningens samlingslokal. Extrastämman har utlysts då ordförande och suppleant i sittande styrelsen för BRF Bofinken avgår med omedelbar verkan.Valberedningen har förslag på ny styrelse.

I samband med extrastämman kommer Stig Orry Bendtzen att redogöra för föreningens nuvarande ekonomiska situation samt om kommande avgiftshöjningar.

Dagordning;

1. Val av mötesordförande
2. Val av protokollförare
3. Godkännande av röstlängd
4. Fastställande av dagordningen
5. Val av två personer att jämte mötesordförande justera protokollet samt val av rösträknare
6. Fråga om kallelse behörigen skett
7. Val av styrelse
8. Ekonomisk redogörelse
9. Extrastämman avslutas

 

Välkomna!

Styrelsen