Stämmoprotokoll från årsstämma i Brf Bofinken 05/25/2021

Stämmoprotokoll från poströstningens Årsstämma i Brf. Bofinken tisdag 05-25-2021

Enligt rösträkning inkom det 17 svar på det rösträkningsformulär som delgivits samtliga medlemmar
medan 9 st. AVSTOD

1)Stämmans öppnande 2021-05-25
Det inkom 17 poströster, medan 9 avstod innan kl. 20.00, 05-25-2021

2)Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med att 17 medlemmar svarade​ JA​ 9 AVSTOD

3)Anmälan av stämmoordföranden och val av protokollförare
Christer Palm valdes att föra protokoll för stämman med 17 röster​ JA​ 9 AVSTOD

4)Val av justerare (2) justerare, tillika justerare
Bertil Dahl och Stig Orry valdes som justerare,
tillika som rösträknare med 17 röster ​​​JA​ 9 AVSTOD

5)Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
Denna fråga besvarades med 17 röster ​​​JA​ 9 AVSTOD

6)Fastställande av röstlängd
Stämman röstade att lägenhetsförteckningen 2021-05-25
skall vara röstlängd med 17 röster ​​​JA ​9 AVSTOD

7)Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet med 17 röster ​JA ​9 AVSTOD

8)Stämman avslutades
Stämman avslutade den 26-05-2021 kl. 18.00 genom att rösterna räknades av Bertil Dahl, Stig Orry och Christer Palm, och att utfallet av poströstningen antecknades för respektive ärende i dagordningen, samt att detta protokoll upprättas, godkänns och justeras.

Nedan 5 frågor var inte föremål för stämmans poströstning, utan hänvisar till föreningens Årsredovisning
Genomgång av styrelsens Årsredovisning
Genomgång av revisorernas berättelse
Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
Beslut om resultatdisposition
Styrelsearvode

Val av revisor
Stina Larsson valdes med 11 röster att sitta kvar som revisor

Val av valberedning
Tanja Kehlmeier och Charlotta Kitti valdes med vardera 10 röster att sitta kvar i valberedningen

Val av suppleant
Jonas Forsberg valdes med 6 röster till suppleant

Justeringsmän

———————————————————-​​—————————————————–

Protokollförare

———————————————————-

Med vänliga hälsningar
Styrelsen
Brf. Bofinken