Stämmoprotokoll från årsstämma i Brf Bofinken 05/03/2022

Stämmoprotokoll från Årsstämma i Brf. Bofinken tisdag 05-03-2022

Protokoll Brf Bofinken – ordinarie föreningsstämma Limhamn tisdagen den 3 maj 2022
Plats: Föreningens samlingslokal
Tid: Klockan 18
1. Föreningens ordförande Bertil Dahl öppnade stämman
2. Lukas Nyborg från Bredablick Förvaltning valdes som stämmoordförande
3. Dagordningen godkändes av stämman
4. Kim Hall valdes till protokollförare
5. Karin Melander och Camilla Dahl valdes att justera protokollet tillika rösträknare 6. Stämman godkände att kallelsen blivit stadgeenligt utlyst.
7. Stämman godkände fastställande av röstlängd till 23.
8) Stämordförande gick igenom styrelsens årsredovisning sida för sida. Därefter godkände stämman årsredovisningen.
9) Revisionsberättelsen, skriven av föreningens revisor Kris1na Larsson, lästes upp för mötesdeltagarna och godkändes.
10. Stämman godkände resultat- och balansräkning
11. Stämman fastställde beslut om resultatdisposition.
12. Stämman godkände ansvarsfrihet för styrelsen.
13. Efter omröstning kring beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår godkändes 50 000 kr i arvode för styrelsen och 1 000 kr i Revisorarvode.
14. Till styrelseledamöter och suppleanter valdes;
Ledamot: Ber1l Dahl
Ledamot: Peder Edman
Ledamot: Christer Palm
Ledamot: Jonas Forsberg
Suppleant: Hans Melander
Stämman fastställde att styrelsen väljs på 1 år.
15. Till revisor valdes Stig Orry Bendtzen och som revisorsuppleant valdes Charlotta Kitti votering som resulterade i 11 röster för Stig som revisor mot 10 röster för Charlotta. Kandidaterna deltog inte i voteringen p g a Jäv.
16) Till valberedning valdes Tanja Kehlmeier och Chris1na Larsson
17. Inkomna motioner, 3 st, angående miljörummet, säkerhet samt parkering- och garageplats, hade styrelsen besvarat motionerne skriftligen och medlemmarna muntligt. Därefter lades motionerne till handlingarna.
18. Stämordförande Lukas Nyborg tackade stämman och förklarade föreningsstämman avslutad.

Protokollförare
____________________ Kim Hall
Justerare
___________________________ Karin Melander
Justerare
_________________

Med vänliga hälsningar
Styrelsen
Brf. Bofinken